Follow us on Youtube.  | Follow Website !

Search Suggest

Yu-Gi-Oh! Series - YuGiOh việt hoá

Thông tin cơ bản:

Đây là bài viết tổng hợp tất cả các tựa game thuộc series game Yu-Gi-Oh do chính tay Ad sưu tầm được.

Trong bài viết này sẽ bao gồm những tựa game sau:

  • Yu-Gi-Oh! Power of Chaos: Yugi the Destiny
  • Yu-Gi-Oh! Power of Chaos: Kaiba the Revenge
  • Yu-Gi-Oh! Power of Chaos: Joey the Passion
  • Yu-Gi-Oh! Power of Chaos: Marik The Darkness
  • Yu-Gi-Oh! Kaiba Corp Ultimate Masters
  • Yu-Gi-Oh! Power of Chaos: Pegasus The Illusion
  • Yu-Gi-Oh! Power of Chaos: The Legend Reborn
  • Yu-Gi-Oh! Power of Chaos: The Legend Reborn Việt Hoá
  • Yu-Gi-Oh! Zexal Power of Chaos
Ad sẽ không nén vào 1 tệp duy nhất mà để riêng từng game ra cho các bạn dễ lựa chọn, vì nếu gộp chung lại thì file sẽ rất nặng. Bài viết sẽ tiếp tục được cập nhật nếu Ad có thêm game.

Tải Yugi the Destiny:

Njg3NDc0NzA3MzNhMmYyZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTJkNmQ3OTJlNzM2ODYxNzI2NTcwNmY2OTZlNzQyZTYzNmY2ZDJmM2E3NTNhMmY2NzJmNzA2NTcyNzM2ZjZlNjE2YzJmNzQ3NTYxNmU2YjY5NjU3NDc0NzI2MTZlMzMzMjMzMzE1ZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTVmNmY2ZTZkNjk2MzcyNmY3MzZmNjY3NDVmNjM2ZjZkMmY0NTVhNzg3NjM4NTEzMDJkNGU2ZDVhNDQ3MDQ4NGE2MjJkMzA0ODZlMzQzODM4NDI2ODZhNTU2MTY0NDI0YTRhNWY3OTYzNmQ0OTUyNTA1YTMyNzM3NTczNjc1MTNmNjUzZDc2NDQ0ZjU5Mzc0OA== 115 MB

Tải Kaiba the Revenge:

Njg3NDc0NzA3MzNhMmYyZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTJkNmQ3OTJlNzM2ODYxNzI2NTcwNmY2OTZlNzQyZTYzNmY2ZDJmM2E3NTNhMmY2NzJmNzA2NTcyNzM2ZjZlNjE2YzJmNzQ3NTYxNmU2YjY5NjU3NDc0NzI2MTZlMzMzMjMzMzE1ZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTVmNmY2ZTZkNjk2MzcyNmY3MzZmNjY3NDVmNjM2ZjZkMmY0NTUxMzY0NjRiNmE1NzVhNDI0ODY4NDU2ZDU5Nzc3MTYzNGY1ODU1NTE1NzZmNDI3NzRkNWY0NjY1NjI1NDUyMzc0YjVmNDk1MTY1Njc1ODdhNTUzOTc0MzI1MTNmNjUzZDU3MzY2NjQxNzg1Mw== 202 MB

Tải Joey the Passion:

Njg3NDc0NzA3MzNhMmYyZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTJkNmQ3OTJlNzM2ODYxNzI2NTcwNmY2OTZlNzQyZTYzNmY2ZDJmM2E3NTNhMmY2NzJmNzA2NTcyNzM2ZjZlNjE2YzJmNzQ3NTYxNmU2YjY5NjU3NDc0NzI2MTZlMzMzMjMzMzE1ZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTVmNmY2ZTZkNjk2MzcyNmY3MzZmNjY3NDVmNjM2ZjZkMmY0NTY1NmE2ZjQ4NGMzOTQ4NzI2MzVhNGM3MTU5MzU0Yzc3NzI0ZjZlNzI3MDRkNDIzMDVmNGE0ZTQ2NDU2Zjc3NTA1NTQ0NmU0NDQ1NzA2Nzc0NzE2ODRlNTQ2NzNmNjUzZDVhNDQ1OTQ0NGY3Ng== 212 MB

Tải Marik The Darkness:

Njg3NDc0NzA3MzNhMmYyZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTJkNmQ3OTJlNzM2ODYxNzI2NTcwNmY2OTZlNzQyZTYzNmY2ZDJmM2E3NTNhMmY2NzJmNzA2NTcyNzM2ZjZlNjE2YzJmNzQ3NTYxNmU2YjY5NjU3NDc0NzI2MTZlMzMzMjMzMzE1ZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTVmNmY2ZTZkNjk2MzcyNmY3MzZmNjY3NDVmNjM2ZjZkMmY0NTUxNTU0MjUwNjg0Yzc1NDg1NjU2NDk3Mjc1NTI3MjU0NmQ2YzU2NTUzODYzNDI0OTUyNTM0MzQ0NTgzNTM3NTk0NTRjNTI1NTRiNTM3MDQ3NGI2ODU4NGU3NzNmNjUzZDU5NzI2OTMzNjQ0YQ== 440 MB

Tải Kaiba Corp Ultimate Masters:

Njg3NDc0NzA3MzNhMmYyZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTJkNmQ3OTJlNzM2ODYxNzI2NTcwNmY2OTZlNzQyZTYzNmY2ZDJmM2E3NTNhMmY2NzJmNzA2NTcyNzM2ZjZlNjE2YzJmNzQ3NTYxNmU2YjY5NjU3NDc0NzI2MTZlMzMzMjMzMzE1ZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTVmNmY2ZTZkNjk2MzcyNmY3MzZmNjY3NDVmNjM2ZjZkMmY0NTU3NmE0OTQzNDU0ODU3Njk2MzRhNGU3MTUyNDQyZDc0NmU3NzY0NDg3MjQ1NDI3NDRlMzk0NTc2NzE0Mzc3NDY1NjYzNjQ0ODUwNDEzMTU2Nzk0MzU1NDk3NzNmNjUzZDQ4NGE1MDZiNTM2Yg== 469 MB

Tải Pegasus The Illusion:

Njg3NDc0NzA3MzNhMmYyZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTJkNmQ3OTJlNzM2ODYxNzI2NTcwNmY2OTZlNzQyZTYzNmY2ZDJmM2E3NTNhMmY2NzJmNzA2NTcyNzM2ZjZlNjE2YzJmNzQ3NTYxNmU2YjY5NjU3NDc0NzI2MTZlMzMzMjMzMzE1ZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTVmNmY2ZTZkNjk2MzcyNmY3MzZmNjY3NDVmNjM2ZjZkMmY0NTY1NGM2NDM3Mzk2ZTVmNDI2NDY4NDQ3NTUwNmUzMzdhNWY0ZTY0NTEzMzc3NDI3NjM0NjgzOTU0NTk3NTVhNTc2ODY2NmUzNDY5NWY0ODMxNmQ2ZDZkMzE3NzNmNjUzZDQzMzk3NzY1NDM2NQ== 634 MB

Tải The Legend Reborn:

Njg3NDc0NzA3MzNhMmYyZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTJkNmQ3OTJlNzM2ODYxNzI2NTcwNmY2OTZlNzQyZTYzNmY2ZDJmM2E3NTNhMmY2NzJmNzA2NTcyNzM2ZjZlNjE2YzJmNzQ3NTYxNmU2YjY5NjU3NDc0NzI2MTZlMzMzMjMzMzE1ZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTVmNmY2ZTZkNjk2MzcyNmY3MzZmNjY3NDVmNjM2ZjZkMmY0NTU4NTg2YzU2NTU1ZjQ1NzE1MzZjNDc2ZjU2NmQ1MTJkNjU0NDMyNTQ2MTYzNDI0ZjRmMzE2ZjM1NzI0MzUzNDM2NjUwNzA1MjM2NzQzMTUzMzM2OTRiNmY1MTNmNjUzZDUzMzQ2YjUzMzM0YQ== 520 MB

Tải The Legend Reborn Việt Hoá:

Njg3NDc0NzA3MzNhMmYyZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTJkNmQ3OTJlNzM2ODYxNzI2NTcwNmY2OTZlNzQyZTYzNmY2ZDJmM2E3NTNhMmY2NzJmNzA2NTcyNzM2ZjZlNjE2YzJmNzQ3NTYxNmU2YjY5NjU3NDc0NzI2MTZlMzMzMjMzMzE1ZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTVmNmY2ZTZkNjk2MzcyNmY3MzZmNjY3NDVmNjM2ZjZkMmY0NTUzNTg0NTM5NDU2ZDY2MmQ2NDRlNTA3MjQ0NmQ2MTRiNGE0YTMyNjQ2NTQ5NDI1ZjcwMzc1ODMzNzA0NDY3NDg1YTc2NGI3NjcwNmI2NDU5Nzk1Nzc5Nzc0MTNmNjUzZDZkNDI0OTRjNDY1Ng== 63.9 MB

Tải Zexal Power of Chaos:

Njg3NDc0NzA3MzNhMmYyZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTJkNmQ3OTJlNzM2ODYxNzI2NTcwNmY2OTZlNzQyZTYzNmY2ZDJmM2E3NTNhMmY2NzJmNzA2NTcyNzM2ZjZlNjE2YzJmNzQ3NTYxNmU2YjY5NjU3NDc0NzI2MTZlMzMzMjMzMzE1ZjYxNmU2Mzc1NzQ2NTVmNmY2ZTZkNjk2MzcyNmY3MzZmNjY3NDVmNjM2ZjZkMmY0NTUxNjI0Njc3NzE0YjU2NGY2NTcwNDE2ZjY3NGE0ZTZlNzY0MjM4NzE2MjY3NDI0NjU2NDk2MTcxNDgzMjJkNTU0OTJkNjQ1NjU1NDI0NzM5NDczODcxNjI2NzNmNjUzZDMxNjU0ZjczNTM3NQ== 441 MB

Post a Comment