Follow us on Youtube.  | Follow Website !

Search Suggest

Những hàm cơ bản trong Excel mà bạn cần nhớ

Excel là một phần mềm nằm trong bộ Microsoft Office. Công cụ này giúp người trình bày thông tin dưới dạng bảng, tính toàn, ghi lại dữ liệu và xử lý thông tin nhanh chóng chính xác với dự liệu lớn. Các trang tính của Excel được phân chia theo các hàng, cột giúp cho người dùng sử dụng và quản lý nhanh. Trong bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn mới học Excel những hàm cơ bản bạn cần nhớ.

Post a Comment